Chrzest Jezusa w Jordanie: co przemawia z tego wydarzenia o Jego misji na ziemi?

6 lipca 2023 Wyłączono przez Barbara

Wstęp: Chrzest wodny Jezusa Chrystusa w Jordanie przez Jana Chrzciciela jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Nowym Testamencie. Ten moment, opisany w czterech Ewangeliach (Mateusz 3:13-17, Marek 1:9-11, Łukasz 3:21-22, Jan 1:29-34), wyznacza początek publicznej służby Jezusa i daje kluczowe wskazówki dotyczące Jego misji na ziemi.

  1. Chrzest jako spełnienie sprawiedliwości: Ewangelia według Mateusza podkreśla, że Jezus poddał się chrztowi „aby spełnić wszelką sprawiedliwość” (Mt 3:15). Jako bezgrzeszny, Jezus nie potrzebował chrztu pokutnego oferowanego przez Jana. Niemniej jednak, Jego chrzest stanowił akt pokory i posłuszeństwa wobec woli Ojca, podkreślając Jego misję jako Mesjasza.
  2. Chrzest jako moment objawienia: Chrzest Jezusa był również momentem, kiedy Bóg Ojciec i Duch Święty objawili się wyraźnie, potwierdzając Jego boskość i misję. Dziewięćdziesiąt komunikat „Ty jesteś mój umiłowany Syn, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3:22) pokazuje, że Jezus jest Synem Bożym, a jego misją jest spełnienie woli Ojca.
  3. Chrzest jako wstęp do misji służby: Chrzest w Biblii Pana Jezusa wyznacza początek Jego misji nauczania, uzdrawiania i przyniesienia zbawienia ludzkości. To wydarzenie służy jako preludium do Jego służby, której celem jest zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi.

Podsumowanie: Chrzest Jezusa w Jordanie jest kluczowym wydarzeniem, które podkreśla Jego misję jako Mesjasza i Syna Bożego. To wydarzenie pokazuje Jego posłuszeństwo wobec woli Ojca, potwierdza Jego boskość i stanowi wprowadzenie do Jego ziemskiej służby. Przez swój chrzest, Jezus pokazuje nam, że jest z nami, bierze na siebie nasze ludzkie doświadczenia i wzywa nas do naśladowania Jego przykładu pokory, posłuszeństwa i służby.